Regelverk

Krav til nødstopp og sikkerhetsfunksjoner i Maskinforskriften.

Grovt sett så kan vi skille mellom to regelverk. FEL som gjelder elektriske installasjoner i bygninger og i stasjonære anlegg og Maskinforskriften som gjelder krav til sikkerhet for maskinen som helhet, inklusive også det elektriske anlegget på maskinen.

Maskinforskriften er basert på et felles europeisk regelverk, som har blitt innarbeidet i det norske regelverket, som en del av EØS tilpasningen.

Maskinforskriften består av en forholdsvis kort tekst og flere vedlegg som utdyper teksten.

Vedlegg no 1 handler om «Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner», med andre ord tekniske sikkerhetskrav for maskinen.

I vedlegg 1 punkt 1.2.4.3 og flere andre steder så finner man detaljerte krav til nødstopp, til risikovurdering rundt nødstopp og hvordan nødstopp skal være innarbeidet i maskinens styresystem.

Det er også flere andre krav som går på å forebygge mekanisk skade. Ett av disse kravene er kravet om såkalt «nullstrømsbryter». Dette kravet framgår av vedlegg 1 punk 1.2.6

Krav til sluttkontroll, dokumentasjon og samsvarserklæring.

Det finnes et eget vedlegg VII som inneholder krav til dokumentasjon og samsvarserklæring.